T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

PROJE DESTEK ve KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1− (1) Bu Yönerge ‘de; ulusal ve uluslararası kuruluşlara verilecek bilimsel projelerin, nitelik ve niceliğinin arttırılmasına yönelik olarak kurulmuş olan ‘Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Merkezi’ organlarının, faaliyet alanları ve çalışma şekline dair esas ve ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Merkezi’nin örgütlenmesine, faaliyet alanlarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3− (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 24722 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönerge ’de geçen;

a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

b) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

c) Birim: Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerini,

ç) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Merkezini,

d) Müdür: Proje Destek ve Koordinasyon Merkezi Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Proje Destek ve Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısını,

f) Proje Uzmanları: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Merkezinde çalıştırılan uzmanları,

g) Sekretarya: Proje Destek ve Koordinasyon Merkezinin Sekretarya görevini ifa eden idari personeli,

ğ)Araştırma Merkezi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan araştırma merkezlerini,

h)Proje: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek bilimsel araştırma projelerini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri ve Çalışma Alanları

MADDE 5− (1) Üniversitenin bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak amacına yönelik, fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve öğretim elemanları arasında bir koordinatör birim olarak kurulan merkezin görevleri ve çalışma alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılan proje duyuruları ve araştırma programlarının öğretim elemanlarına, fakülte ve enstitülere, ilgili merkez ve birimlere duyurulmasını sağlamak üzere üniversite içinde bilgi dolaşımı ve duyuruların organizasyonunu yapmak,

 

b) Proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

ç) Ulusal ya da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından hazırlanacak projelere talep edilmesi halinde teknik destek sağlamak,

d) Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından yürütülen, ulusal ve uluslararası kurumlarca destekli projelere ilişkin bilgilerin (proje adı, bütçesi, birimlerde yürütülen proje sayıları gibi) kayıtlarını tutmak,

e) Üniversitenin değişik birimlerinde hazırlanmakta olan projeler için uygun teknolojik altyapı ile donatılmış çalışma merkezini sağlamak,

f) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak,

g) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek tekliflerinde, üniversitenin ortak ya da koordinatör olarak yer alması istenen talepler hakkında rektörlüğe rapor hazırlamak,

ğ) Üniversite bünyesindeki fakülteler/enstitüler, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, bu birimler arasındaki proje hazırlık ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları koordine etmek,

h) Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,

ı) Sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini projeler hazırlamaya teşvik etmek,

i) Üniversitenin birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayınlamak.

j)Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkezin Organları

MADDE 6− (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Proje uzmanları

b) Sekretarya

Müdür

MADDE 7– (1) Üniversite öğretim elemanları arasından, üç yıllık süre ile rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8− (1) Müdürün görevleri;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin işleyişi ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak,

c) Rektörlük makamını, üniversitenin farklı birimlerinde yürütülen projeler hususunda bilgilendirmek,

d) Bir sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlamaktır.

Müdür yardımcısı

MADDE 9– (1) Müdür, üniversite öğretim elemanları arasından birini rektörün uygun görüşünü alarak üç yıllık süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcısının

 

görevi, süresinde veya süresinden önce herhangi bir sebeple sona ererse, yeni müdür yardımcısı kalan süre için atanır.

(2) Müdür yardımcısı; müdür tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirir, müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi süresinde veya süresinden önce herhangi bir sebeple sona ererse müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Proje uzmanları

MADDE 10 – (1) Merkezin görevlerini yerine getirmek üzere proje araştırma, hazırlama ve uygulama konularında deneyimli ve eğitim almış tam zamanlı ve idari personel statüsünde çalıştırılan kişilerdir. Merkezimizde çalışan uzmanlar bu vasıflara haizdir.

Sekretarya

MADDE 11- (1) Merkezin sekreterlik ve yazı işlerini yapan idari personel statüsünde çalıştırılan kişilerdir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12− (1) Proje uzmanları dışında ihtiyaç duyulan personel, müdürün önerisi üzerine rektörün oluru ile tam ya da kısmı zamanlı olarak istihdam edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 13− (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14− (1) Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme: 2015-03-24 16:31:13
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018